prhg.net
当前位置:首页>>关于C语言,求能够被N整除的正整数的个数有多少个.(不...的资料>>

C语言,求能够被N整除的正整数的个数有多少个.(不...

#include int main(void) { int n,i,k; printf("请输入一个数据:"); while(scanf("%d",&n)==1) { k=0; for(i=2;i

#includeint main(){int n,y=1,i; scanf("%d",&n); for(i=5;i

#include int main(){ int i,n; int sum=0; printf("请输入一个正整数n的值:"); scanf("%d",&n); for(i=1;i

#include int main(int argc,char *argv[]){ int m,i,n,t,N; printf("Input N(int N>0)...\nN="); if(scanf("%d",&N)!=1 || N

//希望我的回答对你的学习有帮助#includeint main(){int i,m,n;scanf("%d%d",&m,&n);for(i=m;i

思路:输入一个数n,接着for循环从2到n-1依次整除n,如果能被整除则累加,最后输出累加和。 参考代码: #includeint main(){ int n,i,sum=0; scanf("%d",&n); for(i=2;i

#includeint main(){ int m=scanf("%d", &m); int n=scanf("%d", &n); if(0==m%n) { printf("%d %d", m,n); }else{ printf("NO"); } return 0;}

#include void main( ) { int n, i, num , max ; scanf("%d", &n); scanf("%d", &num); max=num; for(i = 1; i < n; i++) { scanf("%d", &num); if(max < num) max = num; } printf("%d\n", max); }

标准的做法是循环遍历 #include int main(){ int n; int i,c=0; scanf("%d",&n); for(i=1; i

#include int main(void) { long unsigned int num,i,cnt=0; printf("请输入一个正整数!\n"); scanf("%lu",&num); for(i=1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prhg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com